we're hiring! check out our jobs!

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Leadworks bv
Maatschappelijke zetel
Leadworks bv
generaal de wittelaan 15
2800 Mechelen
België
BTW: BE 0739.868.587
T: +32 15 499 505

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: hello@leadworks.be

Banknaam: KBC
IBAN Code: BE40 7390 1958 0863
Swift / BIC Code: KREDBEBB

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen - Aanvaarding
De Opdrachtgever wenst beroep te doen op de diensten van Leadworks bv bv. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de bestelbon/offerte/overeenkomst en ondertekend voor akkoord door de Partijen, zijn de nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen opgenomen in bijgevoegde bestelbon/offerte/overeenkomst; samen met de volledige algemene voorwaarden vormen ze de Overeenkomst. In geval van conflict tussen de bepalingen van de Overeenkomst, geldt volgende voorrangsregeling: 1) algemene voorwaarden; 2) overeenkomst; 3) bestelbon; 4) offerte. Revisies of wijzigingen zullen pas van kracht worden indien ze naar behoren schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen.
Door aanvaarding van de offerte verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Offertes
De offertes blijven 15 dagen geldig (de datum op de offerte dient als referentie) tenzij anders vermeld. Alle offertes worden schriftelijk bevestigd.
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst.
Tenzij anders bepaald in de bestelbon/offerte/overeenkomst, worden alle overeengekomen prijzen op 1 januari aangepast aan de werkingskosten van Leadworks bv. Het uitblijven van deze aanpassing gedurende een of meerdere jaren brengt geen verval van recht tot aanpassing mee.
Elke wijziging aan de bestelde werken brengt een meerprijs mee evenredig aan de gevraagde wijziging.
De offertes zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Ingeval van onjuistheid en/of onvolledigheid van deze gegevens kan de Opdrachtgever aan een geaccepteerde offerte geen rechten ten opzichte van Leadworks bv ontlenen.
Leadworks bv kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Voorschot
Leadworks bv behoudt zich tevens het recht voor tussentijdse vorderingsstaten op te maken aan de hand van de geleverde prestaties.

4. Uitvoering van de overeenkomst
Leadworks bv onderschrijft een inspanningsverbintenis. Zij zal de haar opgedragen werkzaamheden met de nodige zorg en bekwaamheid uitvoeren.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leadworks bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leadworks bv worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leadworks bv worden verstrekt, heeft deze laatste het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Leveringstermijn
De door Leadworks bv opgegeven termijn heeft slechts een indicatieve strekking. De leveringstermijn wordt steeds bij benadering vastgesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst mag blijken dat het voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig blijkt om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst in die zin aanpassen.
In geen geval kan de vertraging der leveringen in geval van overmacht aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Intellectuele Eigendomsvoorbehoud
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen alvorens de start van het project, blijven alle intellectuele eigendomsrechten op de Resultaten/Producten/Diensten exclusief eigendom van Leadworks bv en/of haar leveranciers. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op een belang in of eigendom van dergelijke intellectuele eigendomsrechten en verwerft geen andere rechten dan die welke expliciet in de Overeenkomst vermeld.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de Klant de Resultaten/Producten/Diensten strikt voor eigen bedrijfsdoeleinden te gebruiken.
Desalniettemin is de Opdrachtgever vanaf de levering volledig aansprakelijk voor elk mogelijke schadeclaim.

7. Verbreking
Ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Leadworks bv het recht, onder alle voorbehoud, de overeenkomst zonder inachtname van een opzeggingstermijn en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen.
Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de Opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.

8. Betaling
Alle facturen zijn binnen de 15 dagen na factuurdatum betaalbaar.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 10% per jaar. Bovendien is een forfaitair verhogingsbeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag met een minimum bedrag van 250,00€, onverminderd het recht van Leadworks bv om de schadevergoeding te verhogen in geval van bewezen schade. Tevens worden alle verschuldigde bedragen en openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
Alle kosten verbonden aan de betaling vallen uitsluitend ten laste van de Opdrachtgever. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Leadworks bv zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur betaald wordt, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Leadworks bv. Leadworks bv bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer Leadworks bv door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de Opdrachtgever deze dienen te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid
Leadworks bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal. Indien de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kan Leadworks bv niet worden aangesproken voor daaruit voortvloeiende schade.
Behoudens bij grove schuld is de aansprakelijkheid van Leadworks bv beperkt tot het bedrag gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In elk geval wordt de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade.

10. Klachten
De Opdrachtgever is ertoe gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Leadworks bv de overeenkomst duidelijk is nagekomen en is voorts gehouden Leadworks bv er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
Op straffe van verval dienen klachten over de geleverde diensten/productie binnen de 14 kalenderdagen na levering van de betreffende diensten/productie schriftelijk en op gedetailleerde, limitatieve wijze aan Leadworks bv toe te komen.

11. Rechtsmacht
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd om kennis te nemen van de vordering.

12. Clausules Inzake gegevensbescherming
Draagwijdte en doelstelling: In verband met en voor de uitvoering van de diensten krachtens de overeenkomst draagt de Opdrachtgever persoonsgegevens over aan Leadworks bv en machtig hij Leadworks bv om zulke persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze annex. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met als doel de diensten onder de overeenkomst te kunnen leveren, met inbegrip van volgende doelen:- Verlenen van toegang tot informatiesystemen of gebouwen- Voortdurende verbetering van de diensten- Naleven van de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming- Vereisten betreffende informatiebeveiliging en Service Levels- Elke andere categorie van doelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen de partijen in de betreffende Overeenkomst- Bestelbon of elk ander document van de Overeenkomst- Ter beschikking stellen platform voor aanwending software door Opdrachtgever- Opslag van gegevens verzameld door en eigendom van Opdrachtgevers
Specificatie van de gegevensverwerking: Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens de overeenkomst zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Leadworks bv is echter niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op de Opdrachtgever of de industrie van de Opdrachtgever van toepassing zijnde wet- en regelgevingen die niet algemeen van toepassing zijn op Leadworks bv als dienstverlener, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Voor de uitvoering van de diensten is Leadworks bv een verwerker die optreedt namens de verantwoordelijke, te weten de Opdrachtgever. Als verwerker zal Leadworks bv uitsluitend handelen op instructies van de Opdrachtgever. De overeenkomst, is de volledige instructie van de Opdrachtgever aan Leadworks bv in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Alle aanvullende of alternatieve instructies moeten schriftelijk door de partijen worden overeengekomen. De volgende zaken zullen als een instructie voor het verwerken van persoonsgegevens worden beschouwd door Leadworks bv: (1) iedere verwerking in overeenstemming met de overeenkomst en (2) verwerking geïnitieerd door gebruikers van de Opdrachtgever bij gebruik van de diensten. De verwerking van persoonsgegevens betreffen mogelijk persoonsgegevens van huidige en voormalige sollicitanten, werknemers, contractanten, agenten en andere medewerkers van de Opdrachtgever, klanten, evenals derden die door voormelde personen zijn aangewezen als familie of contactpersonen en betreft onder meer volgende persoonsgegevens: (deze opsomming is illustratief):- Personalia, zoals naam, geboortedatum, foto, enz.- Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) etc.- Burgerlijke staat en informatie over verwanten- Betalingsgegevens inclusief rekeningnummer (IBAN)- Werknemersnummer- Functie(beschrijving)- Gegevens arbeidsovereenkomst, met inbegrip van het bruto salaris, vergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden- Nummer sociale zekerheid (indien vereist voor aangiftes), zoals Rijksregisternummer (INSZ België) of Burgerservicenummer (BSN NL)- Onkosten- Tijdsregistratie en informatie betreffende afwezigheden- Kwalificaties, informatie over persoonlijke ontwikkeling en evaluaties, met inbegrip van CV en referenties- Gegevens betreffende gevolgde/te volgen opleidingen, cursussen, stages- Informatie betreffende de persoonlijke ontwikkeling en evaluatie- Gegevens ter verificatie van toegang zoals gebruikersnaam, PC naam en IP adres- Acties gesteld door de gebruikers bij de Opdrachtgever tijdens het gebruik van de diensten- Elke andere categorie van Persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen de partijen in de betreffende Overeenkomst,- Bestelbon of elk ander document van de Overeenkomst.
Rechten van de betrokkenen: Voor zover mogelijk zal Leadworks bv zijn medewerking verlenen aan de Opdrachtgever en de Opdrachtgever bijstaan opdat de Opdrachtgever gevolg kan geven aan zijn verplichting om verzoeken te beantwoorden van een betrokkene die zijn rechten uitoefent.
Bekendmaking: Leadworks bv zal geen persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, tenzij (1) indien de Opdrachtgever hiervoor de instructies geeft, (2) zoals beschreven in de overeenkomst of (3) indien vereist voor de verwerking van persoonsgegevens door goedgekeurde subverwerkers overeenkomstig Artikel 6 of (4) indien dit vereist is bij wet. Leadworks bv verklaart en garandeert dat personeel dat handelt onder het gezag van Leadworks bv en bevoegd is om persoonsgegevens te verwerken, zich ertoe verbonden heeft om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren in overeenstemming met de bepalingen van deze annex. Te dien einde zal Leadworks bv het personeel dat onder zijn gezag handelt en dat toegang heeft tot de persoonsgegevens informeren over de toepasselijke vereisten en ervoor zorgen dat zij dergelijke vereisten naleven middels contractuele of wettelijke verplichtingen van vertrouwelijkheid.
Verwijdering en teruggave van persoonsgegevens: Tenzij schriftelijk bepaald voor het aanvang van de werken/diensten vermeld in de Overeenkomst zal Leadworks bv alle verstreken en verzamelde persoonsgegevens op een veilige manier bijhouden.
Gebruik van subverwerkers: De Opdrachtgever erkent en stemt er expliciet mee in dat Leadworks bv persoonsgegevens mag doorgeven aan derden subverwerkers voor de verlening van de diensten. Elke dergelijke subverwerker aan wie Leadworks bv persoonsgegevens doorgeeft zal alleen persoonsgegevens mogen verkrijgen om de diensten te verstrekken die Leadworks bv eraan heeft toevertrouwd en zal dergelijke persoonsgegevens voor geen andere doeleinden mogen gebruiken. Leadworks bv zal de Opdrachtgever vooraf informeren over alle subverwerkers die persoonsgegevens zullen verwerken in verband met de uitvoering van de diensten en voorziet een mechanisme om de Opdrachtgever te informeren over iedere wijziging van de subverwerkers. Leadworks bv zal met elke dergelijke subverwerker schriftelijke overeenkomsten afsluiten die verplichtingen bevatten die niet minder beschermend zijn dan de verplichtingen in deze overeenkomst, met inbegrip van de Modelcontractbepalingen, zoals van toepassing. De Opdrachtgever geeft Leadworks bv hierbij uitdrukkelijk de opdracht om de naleving van de Modelcontractbepalingen in zijn naam van de subverwerker af te dwingen. “Modelcontractbepalingen” betekent de modelcontractbepalingen die naar een beslissing van de Europese Commissie voldoende garanties bieden voor een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, of bepalingen betreffende gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of de betrokken toezichthoudende autoriteit en goedgekeurd door de Europese Commissie.
Technische en organisatorische maatregelen: Leadworks bv heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen. Tijdens de duur van deze overeenkomst, zal Leadworks bv op verzoek van de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn een actuele beschrijving van de geïmplementeerde technische en organisatorische beschermingsmaatregelen aan de Opdrachtgever bezorgen.
Verantwoordelijke Privacy- en Gegevensbescherming: Leadworks bv zal een “Chief Information Security Officer” aanstellen die verantwoordelijk is voor aangelegenheden in verband met privacy en gegevensbescherming. (generaal de wittelaan 15, 2800 Mechelen, België; security@leadworks.be)
Datalek: Bij een datalek, en ongeacht de oorzaak, zal Leadworks bv de Opdrachtgever onverwijld nadat ze kennis gekregen heeft van dergelijk datalek op de hoogte brengen. Beide partijen gaan ermee akkoord om volledig mee te werken aan dergelijk onderzoek en elkaar bijstand te verlenen bij het doen nakomen van toepasselijke vereisten en procedures voor de melding van een datalek.
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: Indien de Opdrachtgever verplicht is om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (“GBEB”) uit te voeren, zal Leadworks bv medewerking en bijstand verlenen aan de Opdrachtgever voor de uitvoering van de GBEB opdat de Opdrachtgever zijn verplichtingen terzake kan naleven.
Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever: De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wettigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart en waarborgt dat wanneer hij aan Leadworks bv persoonsgegevens bezorgt voor verwerking:- De Opdrachtgever de betrokkenen afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten, en in het bijzonder over de mogelijkheid dat Leadworks bv (of een categorie van dienstverleners waartoe Leadworks bv behoort) persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de Opdrachtgever en in overeenstemming met de instructies van de Opdrachtgever;- De Opdrachtgever bij het verzamelen en verschaffen van dergelijke persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd;- De Opdrachtgever zal alle redelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens actueel te houden teneinde te verzekeren dat de gegevens niet onvolledig of foutief zijn met betrekking tot de beoogde doeleinden. Met betrekking tot componenten die de Opdrachtgever voorziet of controleert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot werkstations van waaruit men verbinding maakt met de diensten van Leadworks bv, gebruikte mechanismen voor gegevensoverdracht en aan het personeel van de Opdrachtgever verstrekte bevoegdheden, zal de Opdrachtgever de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming implementeren en handhaven.
Kennisgevingen: Tenzij dit wettelijk verboden is, zal Leadworks bv de Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte brengen indien Leadworks bv of enige van zijn subverwerkers:- Een vraag, een dagvaarding of een verzoek voor inspectie of audit van een bevoegde overheidsinstantie ontvangt in verband met de verwerking.- Een instructie krijgt die een schending uitmaakt van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming en/of deze overeenkomst.
Compliance: Leadworks bv zal de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever onder de wetgeving inzake gegevensbescherming aan te tonen.